Платформа за дебат

Място за споделяне и осмисляне на идеи

За справедливостта, вътрешното убеждение на съдията и независимостта на съда

В публичното пространство се разгърна словесна престрелка, провокирана от сблъсък между неудовлетворено субективно усещане за справедливост и ангажимента на съда да утвърждава т.нар. обективна справедливост в обществото. Споделям тезата, че вместо СК на ВСС да успокои страстите, допринесе за ескалация на напрежението.  Ние сме съпричастни към болката и страданията на близките на Андрей Монов, като […]

Сравнение на вариантите за отчитане натовареността на съда

Дебатът в СК при ВСС на тема „Система за измерване натовареността в съдилищата“, преразказан в електронното издание Де факто, разкрива сериозни проблеми. Един от тях е практически липсващата комуникация между органът, призван да осигури нормални условия за работа и редовите съдии, осъществяващи жадуваното правосъдие. Въпреки обещаваната чуваемост в рамките на предизборната кампания, членовете на СК при ВСС доказват, че […]

Чл. 193 ал. 6 ЗСВ – смисъл и потенциал

Повод за тази ми активност е идеята на Съдийската колегия при ВСС да предложи преосмисляне на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, наричана впоследствие Наредба № 1. Без съмнение това е възможно. […]

Словото като благодат и оръжие

ПредисловНепосредствен повод за тази моя деятелност са огласените в медиите мнения на ръководител на специализиран държавен орган с актуално наименованиe Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, от собственика на информационна агенция и публикации в електронна медия. Общото при тези на пръв поглед различни участници в публичния дебат е, че се […]

Една гледна точка за съдийското самоуправление

Намирам тази тема за изключително важна, а непосредствен повод за отварянето й са случили се през този месец събития – избор на председател на ВАС, взетите решения от общото събрание на съдиите в Софийски апелативен съд, за които съдя от разгласеното прессъобщение и коментари на политици, отразени по повод промените в ЗСВ, омаловажаващи управленските функции […]

Обръщение към Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС

Уважаеми колеги, за тези, които не ме познават – аз съм Владимир Вълков. Съдия съм от 1997 г. като след конкурс станах младши съдия в Софийски градски съд, а от 1998 г. съм съдия на длъжност в Софийски районен съд. Понастоящем съм командирован в Софийски градски съд. През 2011 г. за пръв път станах баща. […]

Система за измерване на натовареността

Считам за загуба на време изчакване на резултатите от проверка на СИНС. Наложително е предприемане на незабавни действия за проверка функционалността на наличните деловодни системи и преценка способността им да отчитане вложеното време за всяко действие в процеса на администриране на отделното дело и съвместяване функциите за случайно разпределение на делата. Чух, че АСУД позволява […]