Конкурси

Необяснимите кадрови решения на ВСС в различните му състави провокираха намесата на законодателя при утвърждаване на конкурсното начало. Бездействието на ВСС да запълни тази идея с разумно съдържание доведе и до експериментиране на различни форми, създали излишно напрежение в отношението между магистратите.

Утвърдената понастоящем процедура преодолява недостатъка на непосредствено събеседване с ад хок създадена конкурсна комисия. Остава обаче открит въпросът за обстоятелствата, формиращи избора.

Очертаните професионални и нравствени качества на сравняваните магистрати ги правят разпознаваеми. От тази гледна точка вместо доказалата се в практиката тежест на формирано по един или друг начин към определен кандидат индивидуално отношение у член на колективния кадрови орган, определящ ще бъде съдържателно отразения набор от идентифицираните в рамките на конкурсната процедура полезни качества за съответната предлагана длъжност.

Кадровият орган е в правото си да утвърди качествата, гарантиращи правораздавателна компетентност. От тази гледна съпоставка на конкуриращите се кандидати с изначално огласен еталон удовлетворява напълно изискването за конкурсно начало, почиващо на ясни правила.

Наложително е огласяване на обстоятелствата, натежали при избора в полза на предпочетения кандидат. Предвид разумното предположение, че магистратът притежава способност за адекватна самооценка, установените обстоятелства, относими към личността на предпочетения, предпоставят възможност да възприеме решението. Вярвам, че този подход би гарантирал и наложителната бързина при утвърждаване на кадровите решения.

От друга страна очертаният профил на избрания магистрат освен, че го легитимира сред конкурентите, непосредствено го ангажира да отстоява разпознатия от кадровия орган негов професионален облик.

Огласяването на разпознатите качества у магистрата осмисля и предвидената съдебна процедура като гаранция за законосъобразност на извършения избор. Възможността в рамките на съдебно производство да бъде повдигнат въпрос за достоверността на фактите, мотивирали кадровия орган да предпочете избрания магистрат, препятства формалния подход към конкурсната процедура и е в състояние да утвърди процесуална гаранция за законосъобразно упражнена дискреция при учредяване на правораздавателна компетентност.

← Назад
Атестиране

Напред →
Дисциплинарна отговорност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *