Съдебна карта

Споделям тезата, че всяка структурна реформа, в това число и тази на съдебната карта, се нуждае от концептуална обосновка и предварителна оценка за очаквания ефект, както и че проблемът не е само вътрешен за съдебната система. Убеден съм, че доброто управленско решение почива на готовността да бъдат чути изказаните притесненията и споделените очаквания, а авторитетът на взетото решение почива на осмислянето му през всички възможни гледни точки. Ако от статистическа гледна точка броят на населението на определена територия обуславя броя на постъпилите дела, наличната информация не е достатъчна, за да обоснове закриване на съдилища. Намирам за наложително в тази насока да бъдат отчетени реалните потребности на местната общност.

Смятам за удачно добрите практики на взаимодействие между съда и общността да бъдат идентифицирани и разпространени сред общностите, потенциално застрашени от планираната промяна. Декларираното очакване да бъде осигурено участие както на магистратите, осъществяващи функциите си в т.нар. „малки съдилища“, така и на ползвателите на услугата правосъдие в тези райони, ангажира ВСС за организира структуриран дебат. Ангажиментът за ВСС да поеме своята отговорност и да вземе оптимално решение за преструктуриране на съдебната карта предполага да бъдат очертани разумно обосновани времеви рамки за събиране мнението на заинтересованите от планираната промяна. Възможността за участие и аргументираното решение през призмата на противопоставените проблеми освен, че обезпечава всестранно изследване на позитивите и негативите от конкретно предприето решение, гарантира възможност за търсене на оптимално решение за произтичащи от необходимата промяна неизбежни затруднения. Вярвам, че прилагането на такъв подход би предпоставило възприемане и на неблагоприятно за заинтересованите крайно решение.

Натрупаният опит при обезпечаване на ефективно взаимодействие на различни институции за успешно разрешаване на конкретни социалнозначими проблеми1 на местно ниво следва да бъде апробиран и на централно.

Не виждам пречка извън хипотезата на закриване на съдилища, съответно промяна в границите на утвърдените понастоящем съдебни райони, да бъде прецезирана структура на управление на органите на съдебната власт и необходимата за функциониране на териториално обособените понастоящем. Смятам за обективно възможно и централизиране на дейности от такова естество на ниво окръжен съд.

← Назад
Организация на работния процес

Напред →
Кадрови подбор и професионално развитие

1 срв. Ролята на районните съдилища в живота на местните общности http://www.iudgesbg.org/images/Bulgarian Judges Association The Role of District Courts Sep- Oct 2016 Portrait.pdf

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *