Съдия
Владимир Вълков

ЗА МЕН ►

Завършил съм право в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ и съм съдия.

Автор и съавтор съм на интерактивни игри, представящи сред подрастващите смисъла на правилата за социално поведение и механизмите за тяхното съблюдаване. Съавтор съм и на симулирани процеси за апробиране на процесуални нововъведения и решения на срещани в практиката проблеми по правоприлагането. Проектите са осъществявани многократно и продължава тяхната реализация.

Радетел съм за широко приложение на медиацията и възстановителното правосъдие като способи за трайно преодоляване на конфликти.