Блог

За справедливостта, вътрешното убеждение на съдията и независимостта на съда

В публичното пространство се разгърна словесна престрелка, провокирана от сблъсък между неудовлетворено субективно усещане за справедливост и ангажимента на съда да утвърждава т.нар. обективна справедливост в обществото. Споделям тезата, че вместо СК на ВСС да успокои страстите, допринесе за ескалация на напрежението.  Ние сме съпричастни към болката и страданията на близките на Андрей Монов, като […]

Сравнение на вариантите за отчитане натовареността на съда

Дебатът в СК при ВСС на тема „Система за измерване натовареността в съдилищата“, преразказан в електронното издание Де факто, разкрива сериозни проблеми. Един от тях е практически липсващата комуникация между органът, призван да осигури нормални условия за работа и редовите съдии, осъществяващи жадуваното правосъдие. Въпреки обещаваната чуваемост в рамките на предизборната кампания, членовете на СК при ВСС доказват, че […]

Чл. 193 ал. 6 ЗСВ – смисъл и потенциал

Повод за тази ми активност е идеята на Съдийската колегия при ВСС да предложи преосмисляне на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, наричана впоследствие Наредба № 1. Без съмнение това е възможно. […]

Словото като благодат и оръжие

ПредисловНепосредствен повод за тази моя деятелност са огласените в медиите мнения на ръководител на специализиран държавен орган с актуално наименованиe Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, от собственика на информационна агенция и публикации в електронна медия. Общото при тези на пръв поглед различни участници в публичния дебат е, че се […]

Една гледна точка за съдийското самоуправление

Намирам тази тема за изключително важна, а непосредствен повод за отварянето й са случили се през този месец събития – избор на председател на ВАС, взетите решения от общото събрание на съдиите в Софийски апелативен съд, за които съдя от разгласеното прессъобщение и коментари на политици, отразени по повод промените в ЗСВ, омаловажаващи управленските функции […]

Обръщение към Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС

Уважаеми колеги, за тези, които не ме познават – аз съм Владимир Вълков. Съдия съм от 1997 г. като след конкурс станах младши съдия в Софийски градски съд, а от 1998 г. съм съдия на длъжност в Софийски районен съд. Понастоящем съм командирован в Софийски градски съд. През 2011 г. за пръв път станах баща. […]

Система за измерване на натовареността

Считам за загуба на време изчакване на резултатите от проверка на СИНС. Наложително е предприемане на незабавни действия за проверка функционалността на наличните деловодни системи и преценка способността им да отчитане вложеното време за всяко действие в процеса на администриране на отделното дело и съвместяване функциите за случайно разпределение на делата. Чух, че АСУД позволява […]

Електронно гласуване

ДО Висшия съдебен съвет ОТВОРЕНО ПИСМО от Владимир Григоров Вълков кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, Не се съмнявам, че създателите на системата за електронен вот искрено вярват, че е съвършено сигурна. Разбираемо е и ревнивото ви отношение към вдъхновеното от Вас творение. Но новият състав […]