Електронно гласуване

ДО
Висшия съдебен съвет

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Владимир Григоров Вълков
кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

Не се съмнявам, че създателите на системата за електронен вот искрено вярват, че е съвършено сигурна. Разбираемо е и ревнивото ви отношение към вдъхновеното от Вас творение. Но новият състав на ВСС неистово се нуждае от изключване на всякакво съмнение, че автентичността на вота е гарантирана. За магистратите и особено съдиите, професионално ангажирани открито да застават зад тезите си дори и да са непопулярни или неудобни на властимащите, тайната на вота не е проблем. Гарантирането й обаче е необходимо, за да вдъхне доверие за целокупната и професионално неангажирана общност. В рамките на осъществената кампания бяха поставено въпроси, на които е необходим конкретен институционален отговор, а именно:

  1. Държава като Холандия с утвърдена демокрация, изградена и изпитана вече система за електронно гласуване не намира достатъчни гаранции за защита на вота и се връща към по-скъпата и ангажираща система на гласуване с бюлетини (http://www.dnes.bg/).
  2. Дадената дума е гаранция, когато гарантиращият се ползва с доверие. За огромно съжаление обаче с безпринципните си действия и бездействия като колективен орган създавате усещане за зависимост от нелегитимни интереси.
  3. Налаганият авторитарен подход на мнозинството при принципно поставения от Председателя на ВКС въпрос за ролята на административните ръководители в рамките на предизборната кампания още повече нагнетява недоверието.
  4. Наличните до момента уверения касаят принципно по-маловажния въпрос за тайната на вота, предвид разумното очакване, че гласоподавателите са професионално ангажирани открито да заявяват и отстояват позиции, но липсва яснота как е гарантирана неговата автентичност – същественият в случая въпрос.
  5. От проведените до момента срещи оставам с усещане, че колеги, декларирали желание за електронно гласуване не намират за гарантирана автентичността на техния глас.
  6. Вмененото задължение за предварителен избор на начина на гласуване създава усещане за предопределеност.
  7. Чух от няколко места и въпрос от колеги, избрали да гласуват електронно „Мога ли да променя избора си или да не спести гласа си, за да предотвратя неговата кражба?“.

Считам, че легитимността на избора предполага реални гаранции за отчитане на всеки глас според желанието на избирателя. Част от тези гаранции е и процедурата, при която се осъществява избора. Лично аз намирам смисъл в предварителния избор с оглед техническото обезпечаване на желания електронен вот. Считам обаче, че не съществува пречка за промяна начина на гласуване и след датата 17.05.2017 г. Гарантираното от закона право на глас не може да бъде обусловено от създадено от администриращия процеса процесуално правило. На реализация подлежи правото на пряк вот, а електронното гласуване е само средство за осигуряването му. Затова призовавам както членовете на действащия понастоящем ВСС, така и всички кандидати за бъдещия ВСС да изразят еднозначно позиция по следния въпрос:

Не е ли вярно, че не съществува пречка избирателят, декларирал желание да участва в изборите с електронен вот да даде гласа си на 17.06.2017 г. с хартиена бюлетина?

Тъй като досега не съм срещнал разумен аргумент, утвърждаващ предходно извършен избор за начина на гласуване като единствено възможен за упражняване на правото на избор и при липса на наведени такива до 31.05.2017 г., предлагам да бъде добавено в Правилата за провеждане на избори на членове на висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Правилата). Същевременно не изключвам възможност да възникне пречка за физическо присъствие, наложително за упражняване на вота с хартиена бюлетина. Доколкото не съм наясно с необходимите технически условия, за да се обезпечи упражняване на вота чрез дистанционно гласуване, разчитам ВСС да посочи пределния срок за това. За обезпечаване в пълнота правото на избор при отчитане на необходимото технологично време за неговата реализация и установяване на гаранции за пълнота на вота считам за наложителна промяна в Правилата, който въпрос е от изключителна компетентност на ВСС. Предлагам следната корекция:

§ 1. Нов текст към чл. 11 от Правилата
„(6) В срок до 3 дни преди датата на избора магистратите, неполучили издадените им талони се заличават от списъците за избор чрез електронно дистанционно гласуване и се добавят в списъците за избор чрез хартиена бюлетина, което се удостоверява в протокола по ал. 2.“
§ 2. Допълнение на ал. 4 ново изречение: „Административният ръководител удостоверява подадената декларация.“

§ 3. Нов текст към Глава Осма Провеждане на изборите

„Раздел ІІІ

Промяна начина на гласуване

Нов чл. 37а. (1) Всеки магистрат, декларирал, че ще упражнява правото си на глас може да промени начина на гласуване като писмено заяви желанието си за това в срок до …… .
(2) Магистрат, избрал да упражни правото си на глас чрез електронно дистанционно гласуване може да гласува с хартиена бюлетина при условие, че:
1. представи на секционната комисия удостоверение по чл. 11 ал. 4 или
2. представи запечатания плик, съдържащ получения талон за електронно дистанционно гласуване и писмена декларация за промяна начина на гласуване.
(3) Секционната комисия допълва списъка като в графа Забележка отразява уникалния код на предадения талон и информира администратора на информационната система за деактивирането му.
(4) Талонът става неразделна част от избирателния списък.“

С оглед амбицията си да съвместя предизборната кампания с текущите ми служебни задачи и изискването да си организирам срещи в извънработно време не съм в състояние да депозирам писмото в канцеларията на ВСС, понеже имам планирано посещение на съдилища извън град София. Предвид значимостта на поставените въпроси обаче и малкото оставащо време за еднозначното им решаване ще се доверя на електронната форма на комуникация.

За избягване на каквото и да било съмнение досежно авторството ми ще оглася писмото и в интернет пространството. Надявам се при този подход да Ви подпомогна с намиране на най-доброто решение.

С уважение: Владимир Вълков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *