Кадрови подбор и професионално развитие

Считам, че оценка, основана на ясни и общоприлагани критерии при ефективно участие на оценявания и утвърден механизъм на подкрепа за преодоляване на идентифицирани слабости при упражняване на дейността, съставлява процесуална гаранция за индивидуална независимост. Ето защо освен универсализирани критерии за дължимо поведение от страна на магистрата, утвърждаващо авторитета на съдебната власт, съществено значение има адекватна оценка за достиженията на всеки магистрат и институционализирана подкрепа за постоянно усъвършенстване на дейността му1. Осигуряването й способства за формиране на оправдано самочувствие у магистрата, позволяващо му да се противопостави на всяко нерегламентирано въздействие при упражняване на правораздавателната компетентност. Надлежно осъщественото правораздаване от своя страна обезпечава авторитетност и на упражнената власт.

Безусловно споделям тезата, че съдийската гилдия разполага с потенциал да осигури усъвършенстване на правораздаването във всеки негов аспект, основано на т.нар. неформална процедура на оценка на дейността2, наричана по-нататък неформална оценка. Апробирането на този модел на подкрепа е в състояние да утвърди и общностно чувство сред магистратите, реално обезпечаващо наложителната саморегулация.

← Назад
Съдебна карта

Напред →
Атестиране

1 срв. т. 18 от Становище 11 (2008) на Консултативния съвет на Европейските съдии (КСЕС) на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно качеството на съдебните решения

2 срв. пар. 25 от Становище 17 (2014) на КСЕС относно оценката за работата на съдиите, качеството на правосъдието и зачитането на независимостта на съдебната власт

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *