Правосъдие в услуга на обществото

Безрезервно споделям тезата, че усещането за справедливост предпоставя ефективни средства за защита при накърнен интерес. Не подлагам на съмнение, че достъпът до съд е безусловна гаранция в тази насока. Непосредствено се убедих обаче, че реалната възможност страните да бъдат подкрепени в търсене на удовлетворяващо ги решение на спор, в който непосредствено участват освен, че спестява ресурс на системата, за да наложи решение, когато е необходимо, за да бъде осигурена очакваната защита, е в състояние да предотврати и бъдещи конфликти между страните.

На ниво Европейски парламент инициативата към Софийски районен съд да бъде изграден медиационен център е отчетено като добра практика при утвърждаване ефективно средство за защита на правата и законните интереси в алтернатива на съдебното производство. Идеята се възприема и от съдилищата на територията на гр. Варна, Бургас, Благоевград. Макар и скромна откъм цифрово изражение, отнесено към общия брой постъпления, намирам тази практика за изключително полезна. Ето защо смятам, че следва да бъде институционно подкрепена от ВСС.

Свидетел съм на трайно изразявано неудовлетворение от ефективността на защита на пострадалите при престъпления, чиято оценка за тежест предпоставя наказание, неудовлетворяващо общественото очакване наказание. Разбирам как се чувства жертвата на престъпление, когато държавата откаже да въздаде правосъдие, понеже твърдението й остава недоказано, че е маловажно или все пак наложеното наказание не е в състояние да компенсира причинената й болка. Безусловно споделям разбирането че правораздаване, повлияно от очакване за сурово наказание, неадекватно на общоутвърдените цели за корективно въздействие върху извършителя, е недопустимо. Смятам обаче, че обективно провокираното усещане за дефицит на справедливост ангажира държавата да търси адекватно решение. Уверих се, че апробираното в практиката на други държави възстановително правосъдие е в състояние да обезпечи усещането за справедливост у пострадалия, ангажирайки извършителя да си даде сметка какво е причинил и гарантирайки му възможност да поправи или компенсира последиците. Като възможна, но не и безусловна алтернатива на корекционното въздействие посредством наказание, удовлетворението за пострадалия бива гарантирано. Смятам тази форма на алтернативно въздействие за подходяща във всички случаи на насилие, чийто интензитет не предполага ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Съзнавам, че предлаганата промяна не се включва в компетенциите на ВСС, но съм убеден, че опознаването на този подход на въздействие и апробиране на приложимите включително при действащите процедури прийоми, е в състояние да повиши удовлетворението у пострадалия от престъпление. ВСС има непосредствен ангажимент към квалификацията на магистратите, което, според мен, включва и възможността да постави на дневен ред тази тема. Конструктивният дебат е в състояние да идентифицира приложими техники и подходящи случаи включително в рамките на действащото производство.

Смятам, че непосредственият ангажимент на редовите магистрати при прилагане на алтернативните способи за разрешаване на спорове е реално средство за утвърждаване авторитета на съда. Известна ми е такава практика, която намирам за изключително подходяща при безпрецедентно ниското обществено доверие. Преосмислянето на наложеното понастоящем органичение с нормата на чл. 4 ал. 2 от Закона за медиацията, непочиващо на конкретна принципно обоснована концепция, би могло да обезпечи реален ресурс за въвеждане на задължителна медиация като реална алтернатива на съдебното производство.

От друга страна, участието на магистрат като посредник при разрешаване на конфликта демонстрира ангажимента на държавата да обезпечи преодоляването му. Прякото ангажиране на магистрат – както съдия, така и прокурор, позволява утвърждаване на съдебната процедура, съответно наказателната репресия като гарантирано, но ефективно и ефикасно само като крайно средство за защита на накърнения интерес.

Предприеманите досега инициативи и ангажиран ресурс в рамките на времево ограничените мандати на различните правителства ангажира непосредствено ВСС да формира ясна политика и да я отстоява пред всяко едно правителство. Подобен подход е реален стимул за осигуряване на необходимия резултат.

Същевременно, действащите медиационни центрове към съдилищата дават възможност за апробиране на доказали се вече практики към специфичните за родната ни страна особености. Сътрудничеството между различните центрове, с оглед спецификата на тяхната дейност и обобщения опит позволява утвърждаване на добри практики, гарантиращи нужното ниво на тази нормативно регламентирана дейност и за свободно практикуващите медиатори.

← Назад
Какво може да бъде направено?

Напред →
Независимост

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *