Независимост

Индивидуална независимост

При все, че независимостта е въпрос на самоусещане, интересът на правосъдието предполага да бъде безусловно зачитана в рамките на съдебната система и ревниво отстоявана при външно въздействие.

Присъщите на управлението властови функции предпоставят възможност тази независимост да бъде засегната от страна на административния ръководител. Контролната функция на ИВСС също създава предпоставки за въздействие върху магистрата. Именно защото независимостта се опира на субективното възприятие у магистрата, съдийската колегия при ВСС следва да гарантира, че упражнените власт или контрол от страна на ИВСС са наложителни за утвърждаване отговорно изпълнение на правораздавателната функция. Безусловно необходимо в тази насока е кадровият орган да се ангажира непосредствено и своевременно с всеки отправен до него сигнал за нерегламентирано въздействие. Както игнорирането на възприет от магистрат проблем, така и препращането му компрометира институционално утвърдената гаранция за индивидуалната независимост.

Индивидуалната независимост бива застрашена както при отявлено въздействие, така и при възникнал в рамките на упражняване на дейността въпрос, предпоставящ неблагоприятни последици за магистрата. Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси регламентира процедура на подкрепа на лицата, субекти на задължения по този закон, подвластни на административния орган Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Тази процедура налага извод, че съмнението у лице, заемащо публична длъжност само по себе си не е достатъчно, за да оправдае отказа му да изпълни професионалните си задължения. Нормата на чл. 19 ал. 3 ЗПУКИ повдига въпрос дали така регламентирания механизъм за преодоляване на съмнение за конфликт на интереси е приложим при осъществяване на правораздавателна власт с оглед установените нарочни правила в процесуалните закони. Смятам за удачно средство за подкрепа, аналогично на чл. 19 ал. 2 ЗПУКИ да бъде изрично регламентирано от ВСС.

Необходимост за реални гаранции срещу засягане на индивидуалната независимост провокира и нововъведеният механизъм за контрол за почтенност. Без да подлагам под съмнение, че такъв е необходим смятам, че следва да бъдат обезпечени реални гаранции срещу безпринципно въздействие върху магистрата.

Невъзможността да бъдат обезпечени необходимите условия за осъществяване на правораздавателната функция и трайното състояние на дефицит на ресурси за изпълнение на възложените функции в нормативно предписан срок застрашава здравето на магистрата. Дори и да бъде отчитано от кадровия орган обективно стоящата пречка за съблюдаване на сроковете, принудата магистратът да отговори на формално предпоставените от закона очаквания за срочност, провокират стрес. Такъв произтича и от естеството на правораздавателната дейност. От тази гледна точка експертите предписват конкретни мерки за предотвратяване, съответно ограничаване вредното въздействие върху здравето на магистрата, а именно:

  1. Базирана на експертни данни и постоянен експертен мониторинг реорганизация на трудово-професионалната дейност и на системата за управление и развитие на човешкия капитал (например, в областта на разпределението и обема на възлаганите задачи, овластяването при вземане на организационно- административни решения, изграждането на системи за професионална подкрепа, менторски програми, кариерно развитие и супервизия).
  2. Подобряване на системите за осигуряване на здравно- психологическа, административна, социална и публична подкрепа на представителите на професионалната общност на съдиите.
  3. Създаването на система от условия и стимули (в т.ч. специализирани застрахователни програми) за ангажиране на съдиите в България в програмите за превенция и профилактика на стреса и осигуряване на качеството на живота на индивидуално, ведомствено и професионалнообщностно ниво в съответствие с EU framework directive, Art. 152 – Treaty of Amsterdam.
  4. Изграждане на постоянна работна група за разработване и управление на Национална програма за превенция и профилактика на трудово-професионалния стрес на съдиите с участието на отговорните институции и съсловните организации.

За реализация на тези мерки ВСС следва да се ангажира пряко с оглед правомощието му да осигури необходимите ресурси.

Като форма на недопустим натиск разбирам и демонстративното налагане езика на омраза от страна в производството. Смятам, че макар и съдията да дължи по-висока степен на търпимост към емоционално натоварени изявления с оглед обезпечаване достъпа до правосъдие, трайно следвана практика на необосновани обвинения, лансирани в искания за отвод надхвърля „границите на нормалната, учтива и легтимна критика“ според утвърдената мярка от ЕСПЧ. Предизвикваните от подобни действия масови отводи освен, че ангажират ресурс на системата, поставят под въпрос принципно гарантираната възможност насрещната страна в производството да получи правосъдие от териториално удобния й съд. Наложителен е системен подход, ограничаващ тази форма на злоупотреба аналогично на възприетия от Европейският съд по правата на човека, утвърждаващ стандартите за достъп до правосъдие.

Намирам за наложителна проактивността на съответната колегия при ВСС при установяване проблемите на всеки орган на съдебната власт и непосредствен ангажимент за тяхното разрешаване. Считам за удачно в тази насока присъствие на представител на колегията на общите събрания на органите на окръжно и апелативно ниво и на Върховния касационен съд и представяне на вниманието на колегията доклад за споделените проблеми в съответния орган. На тази основа следва да бъдат предприети и конкретни действия, като в случай, че органът е ресурсно обезпечен, да бъде изискан и проконтролиран план за действие от страна на административния ръководител.

Считам за наложително присъствието и в органите на районно ниво при констатирано отклонение от утвърден стандарт за необходимите ресурси за осигуряване на правосъдие в законоустановените срокове.

Смятам, че отговорното управление следва да държи сметка и за ефекта от собствените си действия. Макар и ВСС да се ползва с предоставена му от закона власт, изграден механизъм за своевременно получаване на обратна връзка от страна на магистратите, адекватния й анализ и предприетите действия ще допринесе за усъвършенствуване на управленските практики и утвърждаване доверието към органа сред магистратите.

ВСС, съответно отделната негова колегия дължат и да реагират при всеки сигнал и особено, когато в публичното пространство е разпространена компрометираща конкретния магистрат информация. Наложителна е своевременна и пълна проверка на твърдяните факти и безусловно огласяване на нейния резултат – било, че данните са довели до основание да бъде търсена дисциплинарна отговорност, било, че такива факти не са установени въпреки надлежното изследване на твърденията. Смятам, че такъв институционален подход е в състояние да опровергае невярно тиражирана информация, утвърждавайки и авторитета на съдебната система като цяло.

Огласено в публичното пространство компрометиращо мнение за отделен магистрат или член на ВСС създава възможност обществото да бъде информирано за правилата, при които системата дължи да осигури търсения резултат. Едва на тази основа непредубеденият наблюдател на изнесения в публичното пространство конфликт би могъл да формира информирано мнение, игнорирайки неадекватната оценка на проблема от емоционално обвързан с резултата участник в социалния дебат.

Институционална независимост

Институционалната независимост ангажира ВСС в пленарния му състав да изисква от изпълнителната и законодателната власт безпрекословно зачитане авторитета на съдебната власт и адекватното й ресурсно обезпечаване. Това предполага всяка законодателна инициатива, обуславяща допълнителен ангажимент за съдебната власт да бъде предварително ресурсно обезпечена. От друга страна доказалият се в практиката дефицит пряко ангажира законодателя да поеме отговорност за невъзможността съдебната система да гарантира съблюдаване на обещания от законодателя срок. Ангажиментът на ВСС да отстоява независимостта на съдебната власт задължава колективния орган да обоснове нуждите и упорито да изисква необходимото съдействие.

← Назад
Правосъдие в услуга на обществото

Напред →
Система за измерване на натовареността

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *