Централизирана деловодна система

Съществен ресурс както на съдията, така и на съдебната администрация, обективно затрудняващ същинската правораздавателна дейност, се разходва за дублиращо възпроизвеждане на данни. Дублиращото обявяване на постановени актове в електронна форма, съответно приспособяването им към изискванията за защита на лични данни, неоправдано ангажира времеви ресурс както за съдията, така и за помощната администрация.

Централизирана деловодна система, която да позволява веднъж въведени данните да бъдат инкорпорирани в съдебните книжа, а значимите за отчетността данни да бъдат добавяни в рамките на последващите процесуални действия, води до реална икономия на ресурс.

Утвърдената времева тежест на отделни процесуални действия при целево създадена информационна платформа би позволила както на всеки магистрат, така и за административния ръководител на органа на съдебната власт своевременно да идентифицират отклонение от средното ниво на ефикасност за съответния орган на системата. Отчетеното забавяне предпоставя своевременно идентифициране на причините и предприемане на адекватни мерки за преодоляването им. Системата на случайния избор не изключва опасността един съдия да поеме повече времеемки дела включително в рамките на унифицирания индекс. Тази констатация еднозначно разкрива проблем за органа на съдебната власт, а не за магистрата, подхождащ отговорно към всяко от възложените му дела. Преценката за ефикасността на възприетата организация на дейността може и следва да бъде направена в рамките на процедурата за неформална оценка, а при констатирана нужда – да бъде осигурена адекватна подкрепа1.

От друга страна, спестеното време в сравнение със осреднени показатели при аналогични условия предпоставя проучване на приложения подход и споделяне на добрите практики с оглед очакваното постоянно усъвършенстване на дейността.

Съвместяването на централизираната деловодна система със системата за измерване натовареността би позволило и ефективното управление на обективно ограничения ресурс. Освен, че ВСС би бил наясно в реално време за адекватността на ресурсите във всеки орган на съдебната власт, систематизираната информация ще позволи проследяване и на предприетите мерки за преодоляване на явилия се дисбаланс от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт без да се налага допълнителен ангажимент от негова страна да уведомява кадровия орган за резултата от действията си.

Формуляри на рутинни актове по движение на делата с унифицирано съдържание, извличащи индивидуализиращи данни за страните по конкретно дело, ще позволи на съдията да се съсредоточи върху проблема като обективира решението си в адекватния формуляр за разглеждания процесуален въпрос. Този подход би спестил както време, така и ресурси на специализираната администрация.

Централизирана деловодна система може да осигури и систематично представяне на съдебна практика в контекста на дължимата отчетност, обезпечаваща облекчен достъп и на съдията до формираната вече практика. Обезпеченият достъп до адекватно систематизирана практика осигурява и възможност за съдията да установи поддържани в практиката тези в контекста на отнесения до него въпрос. Това би довело и до своевременно преодоляване на противоречиво разрешавани въпроси при идентични хипотези.

Обезпеченият достъп до адекватно систематизирана практика осигурява и възможност за съдията да установи поддържани в практиката тези в контекста на отнесения до него въпрос. Това би довело до своевременно преодоляване на противоречиво разрешавани въпроси при идентични хипотези.

Централизирана деловодна система обезпечава и връзка между делата в различните инстанции, което ще облекчи ресурсно и процеса на атестиране. Въвеждането на показател „противоречива практика“ и систематизирането на решенията според него обезпечава и облекчен ред за идентификация на противоречиво решаваните въпроси с влязъл в сила съдебен акт. Структурираните данни според конкретно разгледания въпрос обезпечава и своевременно установяване на необходимостта от тълкувателно решение.

Намирам за удачно да бъде обсъдена и възможността за облекчен достъп до търговския регистър с непосредствено извличане на интересуващите делото данни и съответно алармиране при тяхната промяна.

Еднозначно разпозната като добра практика за подкрепа на съдията при решаване на делата е обобщената добра практика включително за необходимото съдържание на съдебното решение от гледна точка на изисването за яснота2.

← Назад
Система за измерване на натовареността

Напред →
Електронно правосъдие

1 срв. пар. 26 – пар. 29 от Становище № 11 (2008) на КСЕС

2 срв. пар. 34 от Становище № 11 (2008).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *